روزمرگینگی - میترا اسلامی

Published by: Mahdi Mohammadi At May 10, 2023


 سالهاست که در دنیای من همه چیز معلق و واژگونه است. واژه زمان و مکان در ذهنم نقش و رنگی متفاوت پیدا کرده است. دنیایی چند ساحتی،لا مکانی و لازمانی. مجموعه پیش رو حاصل دریافت هایم از طبیعت و محیط پیرامونم می باشد.