نمایشگاه عکس معماری (مهدی محمدی)

Published by: Mahdi Mohammadi At September 20, 2017


بنا ها و نشانگان محیطی معماری سه کشور ایتالیا، اتریش و آلمان ، موضوع نمایشگاه عکاسی معماری مهدی محمدی است که طی سفری 18 روزه از سازه های شهر های هامبورگ، مونیخ، روزنهایم(آلمان)، سالزبورگ (اتریش)، ورونا، ترنتو، سی ینا،امپولی، میلان (ایتالیا) برداشته شده اند. دیدگاه شخصی نگارنده در زوایای دید و برش ها اثر گذار بوده است و صرف نمایش سوژه ها به منظور تعریف درست از سازه ی معماری مد نظر نبوده است.

به نمایش گذاشتن این آثار گام نخست در راه آشکار سازی یک نگاه معمارانه به سازه های شهری در نقاط مختلف جهان است و به یقین خالی از لغزش و کاستی نمی باشد. به گواه بازدیدکنندگان فرهیخته ی نمایشگاه ،گاهی می توان از بیان شخصی گردآورنده در تصاویر رد پایی دید که شایسته ی درنگ و درخور اندیشه در معنای هنر و زیبایی و پیوند آن با معماری و جامعه است.